Girls 2A 200 - Rhimani Duffie, Booker T. Washington