Kennedy Simon
University of Texas Austin TX USA
Westlake Atlanta GA USA
2018